EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

17. 10. 2014

Beseda s venezuelskými volejbalistami

V pondelok 6. 10. 2014 mali žiaci tretieho a štvrtého ročníka nášho gymnázia výnimočnú príležitosť dozvedieť sa opäť viac o Venezuele, jednej z turisticky najzaujímavejších juhoamerických krajín. Ako a kde? Na besede organizovanej na pôde školy, a to priamo od troch Venezuelčanov, ktorí sú túto sezónu súčasťou kádra prievidzských volejbalistov. Dvoch nováčikov blokára Emersona Rodrígueza a nahrávača Carlosa Julia Paeza po príchode do Prievidze najviac šokoval teplotný rozdiel. Kervin Piñerua, ktorý u nás začína už druhú sezónu, je už na našu klímu zvyknutý, ba dokonca, obľúbil si aj bryndzové halušky. Volejbalu sa venujú od svojich 12tich a 15tich rokov a žiakom španielčiny porozprávali o súčasnej politickej a nepriaznivej ekonomickej situácii vo Venezuele, o typických venezuelských jedlách, o slávení vianočných a iných sviatkov, o školskom systéme a známkovaní žiakov vo Venezuele, o svojich jazykových znalostiach, ale aj o tom, ako komunikujú s inými hráčmi počas tréningov a zápasov. Odpovedali na otázky o zložení obyvateľstva aj o zachovávaní tradícií a živote domorodých kmeňov. Žiakov zaujímal aj rozdiel medzi spisovnou španielčinou "el castellano" a jej venezuelským dialektom. Na záver všetkých študentov pozvali na najbližší zápas, ktorý odohrali 11. 10. 2014 proti Nitre.

Želáme im veľa úspechov.

PhDr. Ľudmila Kupková, predsedníčka PK románskych jazykov

13. 10. 2014

Dni nezábudiek 2014

V jesenných mesiacoch bola realizovaná destigmatizačná kampaň a zbierka na podporu duševného zdravia. Zbierka v uliciach Slovenska sa realizovala tromi spôsobmi.

Tlačovou formou rôznych reklamných letákov a plagátov, konferenciou a uličnou formou, ktorá sa konala od 11.9. - 14.9. 2014. Ako dobrovoľníci sa tejto zbierky zúčastnili aj žiaci nášho gymnázia.

Zapojila sa trieda 2.E, 2.F a 3.F. Uličná forma spočívala v rôznych stanovištiach na rôznych miestach, kde bola vždy jedna dvojica študentov. Ľudia mohli prispieť ľubovoľnou sumou výmenou za nezábudku.

Laura Modrianska, trieda 2.F

13. 10. 2014

Akademia Vapac

Študenti 3.ročníka a septimy tento školský rok stoja pred dôležitou otázkou voľby predmetov do 4. ročníka.

Naša škola organizuje rôzne akcie, ktoré im poskytujú metodickú a informačnú pomoc v otázkach ich budúcej profesijnej orientácie. Pripravuje pre nich prezentácie slovenských a českých fakúlt a besedy s vysokoškolskými učiteľmi.

Jednou z akcií, ktorá sa konala dňa 8.10.2014 bola aj návšteva veľtrhu vysokých škôl „Akademia Vapac“ v Bratislave. Študenti tu získali množstvo informácií o štúdiu po maturite a priamo so zástupcami vysokých škôl a univerzít prekonzultovali podmienky prijímacích skúšok na jednotlivé fakulty. V informačnom stánku NUCEM-u si vyskúšali Maturitu online a v prednáškovom priestore im v rámci sprievodných seminárov vysokoškolskí pedagógovia predstavili možnosti štúdia na zahraničných univerzitách v Európe. Na záver sa zapojili do súťaží o študijnú cestu, jazykový kurz, či exkurziu na vybranú slovenskú univerzitu.

Ďaľšou plánovanou akciou je program kariérneho poradenstva, ktorý naše gymnázium realizuje v spolupráci so Súkromným centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. Študenti sa ho zúčastnia v dňoch 5. a 6.11.2014 bezplatne v priestoroch našej školy. Odborní pracovníci centra im pomôžu odhaliť osobné schopnosti a predpoklady v súvislosti s profesijnými perspektívami a vhodným výberom vysokej školy.

Mgr. Marcela Faráriková

9. 10. 2014

KALOKAGATIA 2014

Dňa 25. 9.2 014 sa uskutočnil 8. ročník krajskej orientačno-vedomostnej súťaže „Kalokagatia 2014“ v Trenčíne. Súťaž je určená pre päťčlenné zmiešané družstvá žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a je orientačným, športovo branným behom v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýčenej trati je 6 kontrolných stanovíšť, na ktorých sú pretekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti: geografickej zdravotnej, histórie, športu, dopravy, civilnej obrany, BOZ a pod.

Naši študenti v silnej konkurencii 12 škôl Trenčianskeho kraja obsadili pekné 2. miesto. Družstvo tvorili:
Barbora Francová 4.A
Dávid Gross 4.A
Jakub Gaži 4.E
Kristína Rabatinová 2.A
Lukáš Pavlíček 3.A

Srdečne blahoželáme!!!

Vedúca družstva: Vlasta Dobrotková

9. 10. 2014

I.A na exkurziách

Utorok 30. 09. 2014 sme navštívili západ Slovenska. Najskôr sme preskúmali krásy a históriu hradu Devín. Devín je majestátne a očarujúce miesto. Najkrajšie boli výhľady z obrovskej výšky ...

5. 9. 2014

Otvorenie šk. roka 2014/2015

Fotky zo slávnostného otvorenia školského roka 2014/2015

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

21. 8. 2014

Školská jedáleň

Príhláška na stravovanie a oznam o výške stravného na šk. rok 2014/2015 ​

28. 7. 2014

Vyhodnotenie súťaže

Vyhodnotenie súťaže na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom nebytových priestorov za účelom prevádzkovania automatov na občerstvenie ​

10. 7. 2014

Zámer priameho nájmu majetku

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza ​

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza