EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

8. 10. 2015

Besiedka

Pozvánka na besiedku

8. 10. 2015

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov si pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov. Organizátormi boli Rada Európy, Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Naša škola sa tento rok aktívne zapojila do tohto jazykového podujatia prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 • 11. september 2015 – beseda s Ing. Jánom Fígeľom, podpredsedom Národnej rady SR, prvým Slovákom, ktorý vykonával funkciu komisára Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť.
 • 25. 9. – 30. 9. 2015 – výstava v priestoroch školy - „Európa a jazyky v obrázkoch“ – práce našich študentov z prímy a sekundy.
 • 28. 9. 2015 – kultúrne vystúpenie v podaní našich žiakov v jazykoch, ktoré sa učia v našej škole – pre prvákov našej školy.
 • 29. 9. 2015 - kultúrne vystúpenie v podaní našich žiakov v jazykoch, ktoré sa učia v naše škole – pre pozvaných deviatakov zo ZŠ.
 • prezentácia jednotlivých predmetových komisií jazykov v špeciálnych učebniach – informácie o výuke jazykov v našej škole, výstava učebníc, jazykových prác a úspechov žiakov, pre pozvaných deviatakov zo ZŠ.
 • 12. 10. – 16. 10. 2015 – v spolupráci s RKC týždeň premietania cudzojazyčných filmov – ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ – pre študentov našej školy.

Ďakujem za spoluprácu vyučujúcim, aj účinkujúcim študentom.

PhDr. Eva Homolová

8. 10. 2015

Deň nezábudiek - Liga za duševné zdravie

V dňoch od 16. do 20. septembra sa konala udalosť s názvom „Deň nezábudiek", ktorá pomáha duševne chorým alebo doliečujúcim sa ľuďom začleniť sa opäť medzi nás. V Prievidzi túto aktivitu zastrešuje občianske združenie „Šťastie si ty“.

18. septembra sme sa do tejto celonárodnej Zbierky zapojili i my, žiaci Gymnázia V. B. Nedožerského, z tried: II.F, III.E a VII. Pred samotným zbieraním dobrovoľných príspevkov sme mali krátke poučenie o tom, ako správne oslovovať ľudí a ako reagovať v daných situáciách. Keď sme už začali ľudí oslovovať, stretli sme sa s rôznymi reakciami, ktoré sme niekedy vôbec nečakali. Niektorí boli milí a s radosťou prispeli nejakou symbolickou čiastkou. Iní zas začali zisťovať, či to robíme legálne, no a niektorí nás buď úplne ignorovali alebo mali hlúpe poznámky. Mali sme možnosť sa naučiť reagovať s pokojom a pokorou na ľudí, ktorí boli nepríjemní. Tiež sme zistili, že sú ešte na svete aj milí, dobrí ľudia, ktorí keď môžu, tak pomôžu.

Nakoniec sme spočítali vyzbierané peniaze a boli sme na seba hrdí, že sa nám podarilo toľko nazbierať pre dobrú vec. Odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme takýmto jednoduchým spôsobom mohli pomôcť a plní odhodlania pokračovať v pomáhaní i naďalej.

Barbora Kališová, Monika Minichová, Romana Antolová, Bronislava Jacolová z II.F triedy

1. 10. 2015

Školská psychologička

Bude prítomná:

 • v uvedenú stredu od 10,00 - 16,00 hod. (t. j. 7. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.)
 • počas klasifikačnej porady od 12,00 - 17,00 hod. (t. j. 9. 11., 26. 1., 11. 4., 23. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15,00 - 18,00 hod. (t. j. 22. 10., 10. 12., 7. 4.)
 • podľa potreby. Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)
 • ďalšie termíny

1. 10. 2015

Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku

Dňa 23. septembra 2015 sa u prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnilo prijatie najúspešnejších študentov a ich pedagógov v programoch neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktoré poskytujú mladým ľuďom základy podnikateľského a finančného vzdelávania. Ide o programy Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu, Viac ako peniaze, Etika v podnikaní.

Do programu Aplikovaná ekonómia je zapojená aj naša škola. V rámci neho mali študenti možnosť získať medzinárodný certifikát podnikateľských zručností Entrepreneurial Skills Pass. Študent IV.A Juraj Šimko splnil všetky podmienky pre tento certifikát, bol úspešný aj v záverečnej skúške, preto sa spolu s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou zúčastnil prijatia u prezidenta republiky.

Pán prezident sa prítomným prihovoril, pričom zdôraznil: „Od školstva závisí budúcnosť našej krajiny. Jedna z vecí, ktoré nám chýbajú, je lepšie prepojenie s praxou. Som veľmi rád, že existujú aktivity ako tieto, kde majú študenti možnosť vyskúšať si prax.“ (tlačová správa kancelárie prezidenta republiky)

Po slávnostnom úvode nasledovala neformálna diskusia, pán prezident sa zaujímal o aktivity, ktorým sa študenti venovali a dosiahli v nich pozoruhodné výsledky. Pevne veríme, že Slovensko i naša škola bude mať aj v budúcnosti úspešných mladých ľudí, ktorí svoj talent budú rozvíjať a pripravovať sa na svoju budúcu kariéru.

PhDr. Monika Siváková

18. 9. 2015

Obchodná verejná súťaž - automaty

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov a automatu na cukrovinky.

Vyhodnotenie predložených súťažných návrhov sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2015. Doručených bolo p䝻 súťažných návrhov. Komisia jeden súťažný návrh vylúčila - neboli splnené všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Následne sa v súlade s podmienkami OVS dňa 16. 9. 2015 uskutočnila elektronická aukcia, v ktorej súťažili štyria záujemcovia. V흻azom sa stal záujemca: SLOVACHEM PLUS s.r.o.

3. 9. 2015

Oznam

Oznam pre stravníkov

25. 8. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza