EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

25. 3. 2015

Rodičovské združenie

Dňa 16. apríla 2015 (štvrtok) o 16.00 hod. sa bude konať rodičovské združenie.

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania na Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského na štvorročné štúdium a na osemročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

DEVIATACI POZOR!

Od nového školského roka máme pre vás novinku.JE ŇOU NOVÝ TYP JAZYKOVEJ TRIEDY. Jej špecifikom je zabezpečenie takej prípravy študentov z anglického jazyka, aby mohli, ak budú mať záujem, v maturitnom ročníku vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, ktorá je kvalifikačným predpokladom (z tohto dôvodu majú do učebného plánu zaradené dva úplne nové predmety, ktorými sú anglofónna literatúra a reálie anglofónnych krajín).

27. 3. 2015

Beseda s Miklošom

Fotky

17. 3. 2015

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 12. februára 2015 sa konalo na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu nezaváhali a získali cenné ocenenia.

kategória 1A: 1. miesto – Noel Lehocký (sekunda)
kategória 1B: 2. miesto - Annamária Kurbelová (kvarta)
kategória 2A: 1. miesto: Martin Kadaši (kvinta)
kategória 2B: 1. miesto: Laura Kršková (4.F)
kategória 2C: 1. miesto: Radmila Štangová

Bravo, nos félicitations et bonne continuation!

17. 3. 2015

NAŠI ŠPANIELČINÁRI NAJLEPŠÍ NA SLOVENSKU

V dňoch 10. - 11. marca 2015 sa v Bratislave konalo celoštátne kolo jubilejného 25. ročníka Olympiády v španielskom jazyku. Pri tejto príležitosti sa v predvečer olympiády uskutočnilo stretnutie učiteľov španielskeho jazyka a členov Celoštátnej komisie OŠJ, po ktorom nasledoval kultúrny program pre všetkých účastníkov. Vystúpili na ňom slovenskí a kubánski hudobníci a tanečná skupina Miguela Méndeza (Dominikánska republika). Na druhý deň už naši žiaci súťažili spolu s víťazmi ostatných krajov v štyroch jazykových zručnostiach, a to v počúvaní s porozumením, čítaní s porozumením a v slovnej zásobe, v písaní slohovej úlohy a vo vedení dialógu na danú tému so Španielmi a Latinoameričanmi. Vo veľmi silnej konkurencii excelovali, a preto na slávnostnom vyhodnotení výsledkov v Zrkadlovej sieni Primaciáleho paláca v Bratislave prebrali medaily, diplomy a ceny priamo z rúk jeho Excelencie Félixa Valdésa, veľvyslanca Španielskeho kráľovstva na Slovensku.

Umiestnili sa nasledovne:

Kategória A - 2. miesto - ALEXANDRA DUŠKEVIČOVÁ (2.B) víťazstvo nám uniklo o 0,5 bodu
Kategória B - 1. miesto - LUCIA HROMADOVÁ (3.F)
Kategória C - 1. miesto - RÓBERT ČIČMANEC (4.B)

Všetkým trom srdečne gratulujeme a želáme im veľa úspechov v ďalšom štúdiu španielčiny!

PK románskych jazykov

14. 3. 2015

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi ruší obchodnú verejnú súťaž vyhlásenú dňa 9. 3. 2015 a dňom 16. 3. 2015 vyhlasuje novú obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov školskej kuchyne, jedálne a príslušných priestorov v budove školy.

Súpis hnuteľného majetku:
Jedáleň (verzia xls)
Kancelária (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ - IM (verzia xls)
Pivničné priestory (verzia xls)
Pivničné priestory ŠJ - IM (verzia xls)
Šatňa kuchárky v ŠJ (verzia xls)

12. 3. 2015

Najúspešnejší športovci za rok 2014

Medzi ocenenými športovcami za rok 2014 v okrese Prievidza sú aj žiaci našej školy: Jakub Pasovský, Matej Škultéty, Ema Brázdová, ...

11. 3. 2015

11. ročník International Masterclasses

Študenti našej školy (Dávid Gross, Martin Kaplán, Marián Grác, Adam Hlaváč, Tomáš Čavojský , Marek Kotian, Nikolas Klementovič a Martin Kavka) sa na jeden deň stali členmi vedeckého kolektívu fyzikov a zoznámili sa s riešením najaktuálnejších problémov svetového výskumu.

Príležitosť im ponúkla Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre popularizáciu jadrovej fyziky a Európskou organizáciou pre jadrový výskum.

V piatok 6. marca mohli naši študenti v priestoroch TnUAD spolu s fyzikmi z CERN-u objavovať a skúmať elementárne častice za pomoci veľkého hadrónového urýchľovača. Súčasťou podujatia boli prednášky o vlastnostiach mikrosveta a záhadách jednej zo štyroch základných síl vesmíru slabej interakcie a jej nosičov tzv. W bozónov. Zoznámili sa aj s Higgsovými bozónmi, ktoré vedci objavili len nedávno. Následne si vyskúšali prácu vedcov a výsledky výskumu vyhodnocovali na detektore hadrónového urýchľovača.

Účelom podujatia je bol rozvoj prírodovedných a technických kompetencií žiakov stredných škôl pod záštitou IPPOG, Technickej univerzity v Drážďanoch a CERN-u.

9. 3. 2015

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Fotky

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2014 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

5. 3. 2015

VÝZNAMNÉ OCENENIA TVORIVOSTI NAŠICH ŽIAKOV

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi v rámci školského vzdelávacieho programu MOJA ŠKOLA ponúka žiakom všetkých typov tried povinný vyučovací predmet Tvorba a prezentácia projektov. Minulý školský rok sme obohatili tento predmet o neformálne vzdelávanie v rámci národného projektu KOMPRAX, ktorý zastrešuje Slovenský inštitút mládeže IUVENTA. Prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa, ako aj pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie, v ktorom žijú, reagovať na potreby vo vlastnom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. Pozitívna skúsenosť ich motivuje ďalej na sebe pracovať, rozvíjať si sociálno-osobnostné zručnosti kľúčové pre úspešné napredovanie v živote.

Naši žiaci absolvovali 3 školenia a nadobudli znalosti a zručnosti pre tvorbu malého projektu. Spolu ich bolo 160. Vďaka nim spríjemnili prostredie v triedach, v okolí školy alebo vo svojej obci, zorganizovali športové podujatia, koncerty, deň zdravej výživy a mnoho ďalších aktív pre deti z domovov či jednoducho pre svojich kamarátov. Za svoju prácu získali certifikát, ktorý už teraz môžu pripojiť k vlastnému životopisu.

Po ukončení jednotlivých malých projektov sa uskutočnil dotazníkový prieskum. Jeho cieľom bolo oceniť tie stredné školy, čo umožňujú svojim žiakom neformálne vzdelávanie, napríklad, ich aktívnou podporou pre ďalší život či pracovný trh, ale aj ponukou programov ďalšieho vzdelávania či podporou zamestnancov v ich ďalšom vzdelávaní. Po jeho vyhodnotení získali tie najúspešnejšie z nich významné ocenenia – Cenu vyššieho územného celku a Čestné uznanie za aktívnu podporu neformálneho vzdelávania, ale aj Cenu ministra. Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského ziskom 1. miesta bodovalo nielen v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, ale tiež aj na celoslovenskej úrovni.

Spoločnosť vďaka národnému projektu KOMPRAX získava mladých a sebavedomých ľudí s rozvinutými kľúčovými kompetenciami, aktívnych občanov a zamestnancov, možno i budúcich zamestnávateľov. Uznávanie neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou navyše prispieva k jeho začleneniu medzi štandardné spôsoby vzdelávania a ku komplexnému rozvoju mladých ľudí s ohľadom na ich prípravu do života.

Školské koordinátorky projektu Mgr. Jana Mečiarová a PaedDr. Oľga Kurbelová, školské koordinátorky národného projektu KOMPRAX

4. 3. 2015

Black & White Retro Ball GVBN PD 2015

Po minuloročnom Valentínskom plese sa študenti Gymnázia V. B. Nedožerského rozhodli tématiku plesu poňať o niečo ležérnejšie a elegantnejšie. Black & White Retro Ball nahradil srdiečka a romantiku za spomienky na módu a hudbu predošlých storočí. Okrem elegantných odevov ste sa mohli počas večera kochať aj úvodným tancom Matúša Hagaru a Barbory Hagarovej a tancom skupiny Mimikry. Ak však namiesto pohybu uprednostňujete len letmé počúvanie hudby... Tak ste na nesprávnej adrese, pretože Alexandra Gaherová vás určite len pri letmom počúvaní nenechala a postarala sa o skutočný zážitok. Vyvrcholením programu bola ohňová show v podaní Evy Hvozdíkovej a dlhoočakávaná tombola s hlavnou cenou od spoločnosti Orange Slovensko. Takisto ďakujeme aj sponzorom: primátorka mesta Prievidza JUDr.Katarína Macháčková, prednosta obvodného úradu v Prievidzi JUDr. Jozef Stopka, TRIKOSTRAV s. r. o., Complete Party Service Prievidza, PaedDr. Eleonóra Porubcová, Mgr. František Kuffer, Creative studio, ISSO, Autoškola Hanzel, AZET PD - reklamná agentúra, Minigolf PRIEVIDZA, Kníhkupectvo EZOP PRIEVIDZA, ePlay, Michal Dobiaš, Pepperoni PRIEVIDZA, Ľuba Lomnická, Daffer s. r. o., Cukráreň Emily, SAD Prievidza, AkadSoch. Dušan Hagara, Nestlé Prievidza, BOZPO, Marcela Svitková, ZEDER, Nechtové štúdio Pazúrik, Poľovnícke, rybárske a chovateľské potreby EKOL a Kozmetický salon Perfect. Aj o tomto nás počas večera informovali moderátori Ivana Jánošková a Tomáš Šrámek. Samozrejme nemôžeme opomenúť, že počas celého plesu ste sa stávali terčom objektívov Ivana Kadlečíka a Kristíny Rabatinovej. No a v neposlednom rade patrí obrovské poďakovanie aj vedeniu školy a predovšetkým p. profesorkám Mgr.Marte Lančaričovej a Mgr.Marcele Farárikovej. Pevne veríme, že Black & White Retro Ball sa vám páčil a stretneme sa aj o rok na plese.

S pozdravom členovia ŽŠR GVBN PD :)

26. 2. 2015

Beseda o možnosti vysokoškolského štúdia v anglickom jazyku

Dňa 25. februára sa naši študenti stretli s bývalými gymnazistami Matúšom Jančekom a Petrom Wittemannom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v Dánsku. Peter a Matúš na besede rozprávali o svojich zážitkoch, skúsenostiach a pridali aj pár praktických rád o tom, ako sa na štúdium v angličtine v cudzom prostredí pripraviť. Študenti sa dozvedeli informácie o spôsobe výučby, možnostiach ubytovania, ale aj o užitočných kontaktoch. Hosťom srdečne ďakujeme za inšpiratívne rozprávanie a veríme, že sa medzi nás opäť radi vrátia.

Mgr. Erika Hoppanová

26. 2. 2015

Školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 24. februára sa konalo na našej škole školské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci, ktorí sa svojimi vedomosťami prebojovali na prvé pozície budú čoskoro reprezentovať našu školu na krajskom kole v Trenčíne.
kategória 1B:
1.miesto: Anna-Maria Kurbelová, kvarta
2.miesto: Diana Považanová, kvarta
3. miesto: Némethová Eva, kvarta
kategória 2A:
1. miesto: Martin Kadaši, kvinta
2. miesto: Dorota Sklenárová, kvinta
3. miesto: Kristína Vrábová, 2.F
katagória 2B:
1. miesto: Laura Kršková, 4.F
2. miesto: Kristína Lalíková, 3.E
3. miesto: Terézia Bednárová, 3.E

Bravo, nos félicitations et bonne continuation!

26. 2. 2015

MEDZINÁRODNÝ PROGRAM VÝMENY ŽIAKOV

PROGRAMA INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL
V minulom a aj v tomto školskom roku sa nám podarilo realizovať niekoľko výmen žiakov medzi Španielskom a Slovenskom. Pobyt v španielskej rodine a zároveň aj hosťovanie španielskeho študenta si už vyskúšali tri študentky našej školy. V šk. roku 2013/2014 to boli tretiačky Katka Šušmáková a Lenka Vrecková v španielskom meste León a v tomto šk. roku to bola štvrtáčka Dominika Levandovská v hlavnom meste Španielska v Madride. Dominika rovnako ako aj Daniel Maté, 17-ročný španielsky chlapec, s ktorým spoločne strávila 4 týždne, sa s nami podelili o svoje zážitky, dojmy a fotografie.

Predmetová komisia románskych jazykov

26. 2. 2015

VŠETKO O ŠPANIELSKOM JEDLE - TODO SOBRE LA COMIDA ESPAÑOLA

V utorok 10. februára 2015 žiaci španielskeho jazyka II.B a II.F triedy spolu so svojou profesorkou španielčiny PhDr. Ľudmilou Kupkovou strávili zábavné popoludnie venované španielskej kuchyni.

Žiaci, rozdelení do skupín predstavujúcich španielske reštaurácie alebo tapas bary, pripravili ukážky španielskych tapas (rôzne druhy malých studených aj teplých jedál, jednohubiek, ktoré sa v baroch a reštauráciách v Španielsku podávajú k nápojom) a oboznámili spolužiakov s receptami na ich prípravu. Jeden zo skupiny (čašník) ostatným (hosťom cudzincom) predstavil denné menu svojej reštaurácie pozostávajúce z niekoľkých druhov predjedla, hlavného jedla, dezertov a nápojov a objasnil, z čoho sa jedlá skladajú. Ďalej skupinky predstavili 1 španielsku potravinu dovezenú na Slovensko, ktorú našli na pultoch v našich obchodoch. Neskôr žiaci riešili súťažné aktivity, ktoré si pre nich pripravili tímy súperov (pexesá, krížovky, dialógy, odpovede na otázky, priraďovanie potravín k obchodom). Po celý čas pritom zbierali body, ktoré mohli vo finále premeniť na známky - jednotky. Po uzavretí tejto časti popoludnia sa všetci spolu pustili do prípravy nealkoholickej sangríe (nápoj z červeného vína, ovocnej šťavy a ovocia), andalúzskeho gazpacha (studenej zeleninovej polievky) a zemiakovej tortilly, ktoré neskôr poslúžili ako občerstvenie pre všetkých.

Určite si podobnú akciu na ďalšiu zaujímavú tému spoločne pripravíme znova a vyskúšame si tak svoje jazykové schopnosti a reakcie v simulovaných situáciách a zábavnou formou si precvičíme slovnú zásobu na tému, ktorej sa venujeme na hodinách.

Dodatočne ďakujem všetkým žiakom za vytvorenie vynikajúcej atmosféry a za zodpovedný prístup k príprave úloh!

PhDr. Ľudmila Kupková

26. 2. 2015

NAŠI ŠPANIELČINÁRI NAJÚSPEŠNEJŠÍ V KRAJI!

Dňa 9. februára 2015 sa v Novom Meste nad Váhom konalo Krajské kolo olympiády zo španielskeho jazyka. Našu školu reprezentovali piati žiaci v troch kategóriách a ako je už dobrým zvykom, opäť získali všetky zlaté a k tomu jedno strieborné a jedno bronzové miesto vo svojich kategóriách. Umiestnili sa nasledovne:
Kategória A - 1. miesto - Alexandra Duškevičová (2.B), 3. miesto - Zdenka Kotríková (3.B)
Kategória B - 1. miesto - Lucia Hromadová (3.F)
Kategória C - 1. miesto - Róbert Čičmanec (4.B), 2. miesto - Lenka Vrecková (4.E)

Všetkým srdečne gratulujeme! Traja víťazi, ktorých na súťaž pripravujú Mgr. Helbichová a PhDr. Kupková, zároveň postupujú na celoslovenské kolo do Bratislavy, kde budú našu školu reprezentovať v dňoch 10.-11.3.2015. Držme im spoločne palce!

PhDr. Ľudmila Kupková

26. 2. 2015

MONIKA TUŽINSKÁ ZÍSKALA 3. MIESTO NA MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA V AEROBIKU

Majstrovstvá Slovenska v aerobiku žiačok stredných škôl sa konali v Žiari nad Hronom a nominovalo sa na ne 80 pretekárok z celého Slovenska.

Súťažilo sa v štyroch kolách, každé kolo trvalo 50 minút a predstavovalo iný aerobikový štýl. Po každom kole bola 10 minútová prestávka na regeneráciu. Rozhodkyne po druhom kole pristúpili k vyraďovaniu súťažiacich a do tretieho kola vybrali tridsiatku najlepších. Medzi nimi aj naše reprezentantky Danielu Kozmonovú (3.B) a Moniku Tužinskú ( VIII). Pre Moniku to boli už štvrté majstrovstvá a jasne ukázala skvelú formu a celú súťaž si užívala. Jej výborný výkon neušiel pozorným očiam rozhodkýň a vybojovala si bronzovú medailu. Gratulujeme!

Monika je obrovskou fanúšičkou Zumby a aj profesionálnou Zumba inštruktorkou. Počas Dňa otvorených dverí nášho gymnázia dňa 7. marca o 10:00 hodine bude Monika viesť lekciu Zumby. Všetci, kto máte chuť si zacvičiť ste srdečne vítaní.

Mgr. Marta Lančaričová

30. 1. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza