EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

22. 4. 2015

Prijímačky na VŠ

Dňa 24. a 25. apríla 2015 sa konajú na Gymnáziu V. B. Nedožerského prijímacie skúšky na PROVOZNĚ EKONOMICKOU FAKULTU MENDELOVEJ UNIVERZITY V BRNE pre uchádzačov zo Slovenska.

20. 4. 2015

Obchodná verejná súťaž

Gymnázium V. B. Nedožerského v Prievidzi oznamuje, že dňom 20. 4. 2015 vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov školskej jedálne a príslušných priestorov v budove školy.

Súpis hnuteľného majetku:
Jedáleň (verzia xls)
Kancelária (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ (verzia xls)
Kuchyňa v ŠJ - IM (verzia xls)
Pivničné priestory (verzia xls)
Pivničné priestory ŠJ - IM (verzia xls)
Šatňa kuchárky v ŠJ (verzia xls)

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

Kritériá prijímacieho konania

Kritériá prijímacieho konania na Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského na štvorročné štúdium a na osemročné štúdium s rozšíreným vyučovaním anglického jazyka

DEVIATACI POZOR!

Od nového školského roka máme pre vás novinku.JE ŇOU NOVÝ TYP JAZYKOVEJ TRIEDY. Jej špecifikom je zabezpečenie takej prípravy študentov z anglického jazyka, aby mohli, ak budú mať záujem, v maturitnom ročníku vykonať všeobecnú štátnu jazykovú skúšku, ktorá je kvalifikačným predpokladom (z tohto dôvodu majú do učebného plánu zaradené dva úplne nové predmety, ktorými sú anglofónna literatúra a reálie anglofónnych krajín).

2% dane

Srdečne ďakujeme všetkým darcom, ktorí minulý rok poukázalli 2% z dane Gymnáziu V. B. Nedožerského. Pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu za rok 2014 budete môcť opäť pomôcť študentom našej školy.

Ďakujeme

24. 4. 2015

Deň Zeme

Hoci sa oficiálne Deň Zeme začína až 22.apríla, Študentská rada G. V. B. N. PD sa rozhodla pripraviť sa naň už o niečo skôr a to už 17. apríla. Pýtate sa ako? Prostredníctvom predaja nápoja pri vstupe do školy za symbolickú čiastku 0,20 EUR sa vyzbierala časť financií, za ktoré sa zakúpili stromčeky na výsadbu. So zakúpenými stromčekmi sa samozrejme pracovalo aj ďalej a to už počas Dňa Zeme 22. 4. 2015, kedy sa študenti a obzvlášť pani profesorky Zaujecová, Lančaričová a Faráriková a jediný pán medzi dámami pán profesor Opálený aktívne zapojili do ich výsadby. Triedam 1.A, 1.F, 3.D a 3.F, ďakujeme za venovanie sa výsadbe a upratovaniu počas ich hodín telesnej výchovy. Rovnako ďakujeme aj ostatným zapojeným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii Dňa Zeme na G.V.B.N PD.

Pevne veríme, že sa vám výsledok našej práce bude páčiť a stretneme sa aj budúci rok!

ŽŠR GVBN PD

20. 4. 2015

Mladí reportéri

V školskom roku 2014/2015 sa Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského zapojilo do kampane LITTER LESS pre menej odpadu, ktorej cieľom je vzdelávať žiakov a pedagógov o dôležitosti minimalizácie odpadu.

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je medzinárodný vzdelávací program pre udržateľný rozvoj, koordinovaný Nadáciou pre evnironmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE). Spolu s programom Eco-Schools majú ...

10. 4. 2015

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Dňa 8. apríla 2015 sa v sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne uskutočnilo krajské kolo XXIV. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií SR a ČR, do ktorého sa naša škola zapojila po prvý raz. Súťaž sa konala pod záštitou predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku, ktorý súťaž slávnostne otvoril. Obstáli sme úspešne, obsadili sme krásne 3. miesto spomedzi 11 súťažiacich tímov. Prvé dva víťazné tímy postúpili na finálové kolo v Chebe v Českej republike. Súťažilo sa v trojčlennom kolektíve, tím našej školy tvorili Bronislav Sebastian Hudek (III.C), Patrik Hanzel (III.D) a Laura Ďuriačová (II.F). Súťažiaci si merali svoje sily v náročných testových úlohách z obdobia druhej svetovej vojny a vzťahov k Slovenskej republike a Protektorátu Čechy a Morava. Zúčastneným vyslovujeme úprimný obdiv a prajeme mnoho síl do ďalšej práce.

PhDr. Monika Siváková

1. 4. 2015

Krajské kolo dejepisnej olympiády – úspech našich žiakov

Dňa 30. marca 2015 sa na Gymnáziu J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou uskutočnilo krajské kolo 7. ročníka dejepisnej oklympiády. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí boli úspešnými riešiteľmi a dosiahli vynikajúce umiestnenie.

Tomáš Hrdý (II.B) sa v kategórii A umiestnil na 1. mieste, prezentoval prácu Druhá svetová vojna – druhá strana mince (Príbehy spod Temešskej skaly).

Marcela Mináriková (II.F) sa v kategórii B umiestnila na 2. mieste, obhajovala prácu M. R. Štefánik a jeho cesty.

Obom študentom srdečne gratulujeme a držíme palce na celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30. apríla až 2. mája 2015.

Konzultantka PhDr. Monika Siváková

1. 4. 2015

KRAJSKÉ KOLO GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY

Dňa 25. 3. 2015 sa Krajského kola GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY v Dubnici nad Váhom. zúčastnili traja študenti nášho gymnázia: Róbert Čičmanec (4.B), Patrik Hanzel (3.D) a Nikola Mazáňová (2.E).

Prví dvaja študenti vybojovali postup do celoštátneho kola a dosiahli nasledovné vynikajúce výsledky:

Kategória Z: Patrik Hanzel (3.D) – 1. miesto

Kategória A: Róbert Čičmanec (4.B) – 2. miesto

K dosiahnutým výsledkom gratulujeme a držíme palce v celoštátnom kole!

PK Geografie

27. 3. 2015

Beseda s Miklošom

Fotky

17. 3. 2015

Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku

Dňa 12. februára 2015 sa konalo na Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne Krajské kolo olympiády vo francúzskom jazyku. Žiaci, ktorí reprezentovali našu školu nezaváhali a získali cenné ocenenia.

kategória 1A: 1. miesto – Noel Lehocký (sekunda)
kategória 1B: 2. miesto - Annamária Kurbelová (kvarta)
kategória 2A: 1. miesto: Martin Kadaši (kvinta)
kategória 2B: 1. miesto: Laura Kršková (4.F)
kategória 2C: 1. miesto: Radmila Štangová

Bravo, nos félicitations et bonne continuation!

30. 1. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

21. 8. 2014

Sociálne štipendium na šk. rok 2014/2015

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza