EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

26. 9. 2016

Školská jedáleň - diétna strava

Prihláška na diétne stravovanie, ktoré bude možné využiť od 1. 10. 2016

26. 9. 2016

Medzinárodný summit učiteľov vo Viedni

Predmet Aplikovaná ekonómia je súčasťou vzdelávacích programov, ktoré zabezpečuje celosvetová organizácia JA Worldwide zameraná na podnikateľské vzdelávanie mladých ľudí. V rámci tejto organizácie fungujú nižšie zložky ako napríklad JA Europe a zložky jednotlivých štátov, medzi nimi aj JA Slovensko.

PPod záštitou JA Europe a Rakúskej obchodnej komory sa v dňoch 19. – 20. septembra 2016 vo Viedni uskutočnil summit učiteľov podnikateľského vzdelávania , kde za prítomnosti vedúcich predstaviteľov spoločností JA i zástupcov významných európskych inštitúcií prítomní hodnotili doterajší stav, obohacovali sa o skúsenosti kolegov zo zahraničia a prijímali nové vízie a smerovania do budúcnosti vzdelávania mladých ľudí, týkajúcich sa i vzdelávania ako takého.

V sérii tematických vystúpení, dialógov, panelových diskusií, workshopov a neformálnych stretnutí sa riešili otázky globálnych trendov vzdelávania, transformácie študentských zručností do zamestnateľnosti, inovatívnych nástrojov pre prácu učiteľa, didaktických princípov, nových metód, medzinárodnej spolupráce, kolektívnej zodpovednosti za vzdelávanie. Do popredia sa kládol význam získania medzinárodného certifikátu podnikateľských zručností ESP, ktorý v priebehu posledných dvoch školských rokov získali aj vybraní študenti našej školy

Podujatie hodnotíme ako veľmi úspešné, zorganizované na vysokej úrovni, inšpirujúce, motivujúce povzbudzovať mladých ľudí k aktívnemu učeniu sa, k zodpovednosti, k širšej spolupráci, aby v konečnom dôsledku našli uplatnenie na trhu práce ako plnohodnotní ľudia šíriaci tie správne hodnoty.

PhDr. Monika Siváková

14. 9. 2016

Školská psychologička PhDr. Zuzana Klačanská

Bude prítomná:

 • v stredu od 10.00 - 16.00 hod. (t.j. 28.9., 5. 10., 12. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11., 16. 11., 23. 11., 30. 11., 7. 12., 14. 12., 11. 1., 18. 1., 25. 1., 1. 2., 22. 2., 8. 3., 15. 3., 22. 3., 5. 4., 12. 4., 19. 4., 26. 4., 3. 5., 10. 5., 17. 5., 31. 5., 7. 6., 21. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15.00 - 18.00 hod. (t.j. 22. 9., 20. 10., 8. 12., 6. 4.)
 • počas klasifikačnej porady od 12.00 - 17.00 hod. (t.j. 7. 11., 30. 1., 10. 4., 26. 6.)
 • ďalšie termíny podľa potreby

Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)

9. 9. 2016

Program DofE na GVBN

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľudmi, ktorý ...

8. 9. 2016

Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017

31. 8. 2016

Výsledky obchodnej verejnej súťaže

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie 1 nápojového automatu a 1 automatu na teplé nápoje.
Do obchodnej verejnej súťaže bol predložený 1 súťažný návrh. Predložený návrh splnil všetky podmienky súťaže a preto ho komisia, ktorá zasadala 31.8.2016 vyhodnotila ako víťazný.
Išlo o návrh firmy Vladimír Borko T 613, Veľkonecpalská 148, Prievidza.

25. 8. 2016

Sociálne štipendiá

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

5. 8. 2016

Verejná obchodná súťaž

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom priestorov (2 m2) na umiestnenie jedného automatu na predaj teplých nápojov a jedného automatu na kusový predaj potravinových výrobkov na 1. poschodí v budove školy. Podmienky súťaže sú uvedené v prílohe.

1. 7. 2016

Prihláška na stravovanie

Prihláška na stravovanie na školský rok 2016/2017

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza