EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

10. 7. 2014

Zámer priameho nájmu majetku

Zámer priameho nájmu majetku Trenčianskeho samosprávneho kraja v správe Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza ​

26. 6. 2014

Letné prázdniny

Počas letných prázdnin bude škola otvorená každý pracovný deň od 9.00 do 11.00 hodiny. ​

26. 6. 2014

Zelený komprax

Študenti Miroslav Chlpek a Marek Vavro sa rozhodli skrášliť školský areál. Za výdatnej pomoci svojich spolužiakov z 2.B očistili priestor od kríkov, presvetlili dvor a pripravili miesto pre výsadbu okrasných rastlín pod stromami. Rastliny sadili študenti 2.A podľa návrhu a pod odborným vedením pani Patrície Richterovej, ktorej srdečne ďakujeme za pomoc. ​

Mgr. Marta Lančaričová ​

25. 6. 2014

Spievam po francúzsky 2014

Spievam po francúzsky 2014 - súťaž vo francúzskej piesni má dlhoročnú tradíciu na Slovensku. Organizátorom uvedenej súťaže je Francúzsky inštitút v Bratislave, Francúzska aliancia v Banskej Bystrici a Francúzska aliancia v Košiciach. Táto súťaž ponúka amatérskym spevákom zamilovať si francúzsky jazyk a zároveň spoznať veľkých francúzskych chansoniérov i tých súčasných interprétov ako napr. Zaz, Stromae. Každý rok sa organizujú tri výberové predkolá, z ktorých finalisti postupujú na veľké finále do Banskej Bystrice. Z našej školy Gymnázia V. B. Nedožerského sa na semifinálovom kole v Bratislave predstavili dievčatá zo speváckeho zboru „ Vavrinec“ a sólistka Miroslava Rosáková z 3.F triedy s gitarovým sprievodom, ktorý zabezpečila Barbora Mikulová zo 4.G triedy. Zaspievala pesničku „Papa où t´es?“ v preklade Otec, kde si? od belgického speváka Stromae. Miroslava Rosáková nielenže vyhrala toto postupové kolo vo svojej kategórii, ale na veľkom finále, ktoré sa konalo 20.júna na Námestí SNP v Banskej Bystrici, Mirka vyhrala 1.miesto a odniesla si aj cenu absolútneho víťaza súťaže, a to zájazd do Paríža. Cenu jej odovzdával veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, pán Didier Lopinot. Srdečne gratulujeme. ​

Mgr. Ľudmila Zaujecová ​

25. 6. 2014

Beseda s pánom Františkom Neupauerom o Nenápadných hrdinoch

Vybraní žiaci prvých troch ročníkov štvorročného štúdia sa dňa 20. júna 2014 zúčastnili besedy v rámci hodiny dejepisu, na ktorú bol pozvaný vzácny hosť, pán Mgr. František Neupauer, PhD. z občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia. Beseda začala premietnutím filmu o živote blahoslavenej sestry Zdenky Schelingovej a pokračovala v duchu pripomenutia si udalostí z čias komunistickej totality v Československu. Pán Neupauer žiakov uviedol do danej doby, diskutoval s nimi o význame slova totalita, o iných totalitných systémoch v Európe v 20. storočí, oboznámil ich s obsahom internetovej stránky www.november89.eu, na ktorej sú k dispozícii informácie o súdených, o projektoch i akciách občianskeho združenia. Žiaci boli vyzvaní zapojiť sa do projektu Nenápadní hrdinovia v zápase s komunizmom, ktorého ďalší ročník prebieha a do ktorého je naša škola už viac rokov úspešne zapojená vďaka pani profesorke Mgr. Eve Juríčkovej. Veríme, že beseda bola pre prítomných spestrením dňa, poučením, obohatením, ale i výstrahou pred zločinmi, ktorých je, žiaľ, ľudstvo neraz schopné. ​

Mgr. Monika Siváková ​

23. 6. 2014

KomPrax

Sme aj v médiach... ​

23. 6. 2014

Realizácia KomPraxu

Realizácia kompraxu dňa 13. 6. 2014 - Futbal ako hobby / Futbalom k zdraviu pre žiakov 2. ročníka. Na tomto futbalovom turnaji sa zúčastnili 4 triedy našej školy. Prvé, zlaté miesto vyhrali celkom jednoznačne žiaci 2.C, na druhom mieste skončili žiaci 2.E, ktorý porazili v súboji o druhé miesto 2.A triedu. Za pomoc ďakujeme pani profesorkám Mgr. Farárikovej a Mgr. Lančaričovej, dvom hlavným rozhodcom J. Gebrlínovi a K. Škultétymu a fotografke B. Goruškovej (všetci 2.A). ​

M. Šujan (2.A), M. Adámik (2.C) ​

19. 6. 2014

Realizácia KomPraxu

Dňa 12.6. 2014 sme zorganizovali Floorball Cup pre žiakov 2. ročníka. Na turnaji sa zúčastnili štyri triedy našej školy. V neskutočnej horúčave nakoniec vybojovali zlato žiaci 2.C, ktorí porazili 2.A až po predĺžení. 3. miesto obsadila 2.D. ​

Za pomoc pekne ďakujeme p. p. Mgr. M. Lančaričovej, rozhodcovi M. Bednárikovi (VII) a fotografke B. Goruškovej (2.A). ​

T. Čavojský (2.A), J. Gebrlín (2.A) ​

19. 6. 2014

Konferencia PROJEKT 2014

Dňa 6. júna sa na našej škole uskutočnila vedecká konferencia študentských prác, ktoré žiaci vypracovali počas hodín Tvorba a prezentácia projektov. Predstavilo sa 9 študentov, ktorí výsledky svojich prác prezentovali pred odbornou porotou. Odborná porota pozostávala z troch členov. Aj tento školský rok bol predsedom poroty RNDr. Ján Sedlák DrSc., riaditeľ ústavu experimentálnej onkológie SAV v Bratislave, Mrr. Darina Krčíková, zástupkyňa SOŠ obchodu a služieb Prievidza, Mgr. Dagmar Strmeňová, riaditeľka Gymnázia v Handlovej. Naša veľká vďaka patrí porote za ochotu a čas, ktorí strávili pri posudzovaní a vyhodnotení prác. Víťazom konferencie sa stal Tomáš Šramek (2.B) s prácou Počítačová animácia. Druhé miesto získal Maroš Krchňák ( 2.A) s prácou Kapsaicín a tretie miesto obsadil Filip Loja ( 2.C) s prácou Úprava fotografií. Zvláštnu cenu poroty získal Tomáš Mazáň (2.D), ktorý nám predstavil veľmi zaujímavú tému Čo ohrozuje človeka dnes. Ostatným účastníkom , ktorý sa neumiestnili ďakujeme za odvahu, ktorú predviedli a za ochotu predstaviť svoju prácu svojim spolužiakom. Na konferencií sa striedali triedy prvého ročníka, ktoré predmet tvorby prezentácií a projektov ešte len čaká. Študentská konferencia bola financovaná cez malý projekt v projekte Komprax ( Vzdelávanie mladých vedúcich ). Projekt bol financovaný zo zdrojov EÚ. ​

Školská jedáleň

Číslo účtu pre ŠJ v novom tvare s BIC kódom:
SK 7502000000002338508353/0200,
je potrebné naďalej uvádzať aj VS.

24. 1. 2014

Prehodnotenie štipendií

Inštruktáž k prehodnoteniu štipendií.

23. 8. 2013

Sociálne štipendium na šk. rok 2013/2014

Postup pri podávaní žiadosti.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza