EnglishENGLISH
logo Gymnázia V. B. N.
Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza   Telefón: (421)046/542 33 67   E-mail: skola@gympd.sk


AKTUALITY

1. 12. 2015

Študentská kvapka krvi

Dňa 20. 11. 2015 navštívila našu školu mobilná odberová jednotka z Martina. Darovať svoju vzácnu krv sa rozhodlo 36 odvážlivcov. Všetkým patrí srdečné poďakovanie za ich vysoko humánny čin.

Mgr. Marta Lančaričová

1. 12. 2015

AEROBIK MARATÓN

Dňa 11.11. 2015 sa uskutočnilo okresné kolo v aerobiku. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl po 40 min., medzi ktorými je 10 minútová prestávka. Dievčatá predviedli svoje schopnosti v rôznych druhoch cvičenia. Úvodnú hodinu baletu precvičovala Mgr. Alena Výskoková, salsu viedol Peter Tužinský a Inka Sombatyová precvičovala taeboo a finálnu hodinu zumby. Rozhodkyne hodnotili predovšetkým techniku prevedenia cviku, presné opakovanie prvku podľa cvičiteľa.
1. miesto: Kováčiková Barbora
2. miesto: Šuhajdová Valéria
3. miesto: Lipovská Henriete
Prvých 10 pretekárok z okresného kolo sa nominovalo na Majstrovstvá kraja, ktoré sa uskutočnili 19. 11. 2015 v Trenčíne. Vo veľkej konkurencii sa najlepšie darilo Valérii Šuhajdovej.

28. 11. 2015

Hlasovanie

PODPORTE ŽIAČKU NÁŠHO GYMNÁZIA!
Hlasujte za prácu č.3 - KATEGÓRIA STREDNÉ ŠKOLY na stránke https://www.facebook.com/events/761557220616417/

28. 10. 2015

VEDECKÁ ROADSHOW „Čak Vednýodboris a jeho crew“

Dňa 22. októbra 2015 sa študenti prírodovedných tried nášho gymnázia zúčastnili série prednášok z fyziky, chémie a biológie, ktoré im priblížili fascinujúci svet vedy a techniky z celkom iného uhla pohľadu. Odborným garantom a lektorom projektu bol prof. RNDr. Karol Šafařík, CSc. Už vyše 20 rokov pracuje na jednom z najdrahších a najvýznamnejších vedeckých projektov ľudstva – veľkom hadrónovom urýchľovači častíc LHC (Large Hadron Collider) v CERNe vo Švajčiarsku, kde patrí medzi najváženejšie vedecké kapacity.

Všetky prezentácie (aj tie, ktoré v Prievidzi neodzneli) a fotodokumentáciu z akcie si môžete pozrieť na adrese http://vedanadosah.cvtisr.sk/vedecka-roadshow

Mgr. Ľubomíra Šimurková

24. 10. 2015

Jedáleň

24. 10. 2015

Beseda s Petrom Kopeckým

23. 10. 2015

Geografická exkurzia

Geografická exkurzia v dňoch 13. – 15. 10. 2015 po trase : Telč – Český Krumlov - České Budejovice – Budvar – Zámok Hluboká – Praha.

19. 10. 2015

Exkurzia Francúzsko

V dňoch 9. - 14. septembra 2015 sa žiaci nášho gymnázia zúčastnili exkurzie do Francúzska, ktorú organizovali učitelia geografie (Mgr. Zuzana Cigáňová) a francúzskeho jazyka (Mgr. Ľudmila Zaujecová). Čakala nás síce dlhá cesta autobusom, no zvládli sme ju bez problémov. V ranných hodinách sme prekročili hranice Francúzska a na úsvite sme sa konečne dostali do nášho cieľa – Monaka. Navštívili sme aj mesto tisícich fontán Aix-en-Provence, sídlo francúzskych pápežov Avignon, kde sme boli ohúrení nočnou svetelnou projekciou, ktorá bola premietaná na steny pápežského paláca. Tiež sme navštívili viadukt Point du Gard a antické divadlo v meste Orange. Predposledný deň sme sa presúvali popri levanduľových poliach k najvyššiemu bodu Verdonského kaňona, Point du Soublime. Deň sme zakončili v meste Grasse, ktoré je preslávené výrobou parfémov. Posledné chvíle sme si aj napriek nepriazni počasia užili v mestečku NIce.

Pre nás ako študentov, bolo týchto pár dní veľmi obohacujúcich. Naučili sme sa veľa z histórie Francúzska, ale takisto sme spoznali ďalší kus sveta, nové kultúry a spôsob života. Napriek nabitému programu sme mali možnosť zájsť do reštaurácií, kde sme si mohli vychutnať mnohé špeciality a zároveň sme si preskúšali naše znalosti z francúzskeho jazyka.

Kurbelová Annamária, kvinta

18. 10. 2015

Živel

V piatok 9. októbra 2015 si v rámci slávnostného odovzdávania Ceny za enviromentálnu výchovu ŽIVEL, ktoré sa konalo v Elektrárni Piešťany prevzal svoju cenu Tomáš Mazán, žiak IV.D triedy. Ocenenie, ktoré získal, bolo vybraté spomedzi nominácii, ktoré boli zaslané Centru enviromentálnej a etickej výchovy ŽIVICA. Nominácia bola zaslaná na základe jeho aktivít v projekte KOMPRAX, kde vypracoval projekt pod názvom VYTVORME SI ZELEŇ, a taktiež jeho nápadu s organizáciou DŇA ZEME na gymnáziu. Na odovzdávaní ho sprevádzala PaedDr. Oľga Kurbelová, ktorá bola jednou z profesoriek gymnázia, ktoré koordinovali projekty KOMPRAX. Stal sa finalistom za inovatívne, inšpiratívne a efektívne cesty pri realizácii praktickej enviromentálnej výchovy a bolo mu udelené ocenenie v kategórii Cena pre žiaka. Ocenenie si prevzal z rúk predsedu predstavenstva Západoslovenskej distribučnej, a. s., Ing. Andreja Jurisa, ktorá je partnerom ŽIVICE. Záštitu nad cenou ŽIVEL prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraj Draxler, MA, ktorý sa aj slávnostného odovzdávania cien zúčastnil.

8. 10. 2015

Besiedka

Pozvánka na besiedku

8. 10. 2015

Európsky deň jazykov

Európsky deň jazykov si pripomíname 26. septembra. Tento deň je oslavou jazykovej rôznorodosti kontinentu s viac ako 200 európskymi jazykmi, 24 úradnými jazykmi EÚ, približne 60 regionálnymi a menšinovými jazykmi a mnohými ďalšími jazykmi, ktorými hovoria ľudia z iných častí sveta.

Európsky deň jazykov bol vyhlásený Radou Európy, ktorá zastupuje 800 miliónov Európanov zo 47 krajín. Do podujatí súvisiacich s Európskym dňom jazykov sa zapájajú mnohé jazykové a kultúrne inštitúcie, združenia, univerzity, a najmä školy. Po prvýkrát sa tento deň slávil v roku 2001 – Európskom roku jazykov. Organizátormi boli Rada Európy, Európska únia a zapojilo sa doň 45 krajín. Svojimi aktivitami poukázal na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadril podporu jazykovému vzdelávaniu. Úspech projektu a záujem národných spoluorganizátorov prispeli k tomu, že Rada Európy sa rozhodla vytvoriť každoročnú tradíciu a vyhlásila 26. september za Európsky deň jazykov, bolo vytvorené oficiálne logo, slogany a internetová stránka.

Naša škola sa tento rok aktívne zapojila do tohto jazykového podujatia prostredníctvom nasledujúcich aktivít:

 • 11. september 2015 – beseda s Ing. Jánom Fígeľom, podpredsedom Národnej rady SR, prvým Slovákom, ktorý vykonával funkciu komisára Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mnohojazyčnosť.
 • 25. 9. – 30. 9. 2015 – výstava v priestoroch školy - „Európa a jazyky v obrázkoch“ – práce našich študentov z prímy a sekundy.
 • 28. 9. 2015 – kultúrne vystúpenie v podaní našich žiakov v jazykoch, ktoré sa učia v našej škole – pre prvákov našej školy.
 • 29. 9. 2015 - kultúrne vystúpenie v podaní našich žiakov v jazykoch, ktoré sa učia v naše škole – pre pozvaných deviatakov zo ZŠ.
 • prezentácia jednotlivých predmetových komisií jazykov v špeciálnych učebniach – informácie o výuke jazykov v našej škole, výstava učebníc, jazykových prác a úspechov žiakov, pre pozvaných deviatakov zo ZŠ.
 • 12. 10. – 16. 10. 2015 – v spolupráci s RKC týždeň premietania cudzojazyčných filmov – ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ, RUJ – pre študentov našej školy.

Ďakujem za spoluprácu vyučujúcim, aj účinkujúcim študentom.

PhDr. Eva Homolová

8. 10. 2015

Deň nezábudiek - Liga za duševné zdravie

V dňoch od 16. do 20. septembra sa konala udalosť s názvom „Deň nezábudiek", ktorá pomáha duševne chorým alebo doliečujúcim sa ľuďom začleniť sa opäť medzi nás. V Prievidzi túto aktivitu zastrešuje občianske združenie „Šťastie si ty“.

18. septembra sme sa do tejto celonárodnej Zbierky zapojili i my, žiaci Gymnázia V. B. Nedožerského, z tried: II.F, III.E a VII. Pred samotným zbieraním dobrovoľných príspevkov sme mali krátke poučenie o tom, ako správne oslovovať ľudí a ako reagovať v daných situáciách. Keď sme už začali ľudí oslovovať, stretli sme sa s rôznymi reakciami, ktoré sme niekedy vôbec nečakali. Niektorí boli milí a s radosťou prispeli nejakou symbolickou čiastkou. Iní zas začali zisťovať, či to robíme legálne, no a niektorí nás buď úplne ignorovali alebo mali hlúpe poznámky. Mali sme možnosť sa naučiť reagovať s pokojom a pokorou na ľudí, ktorí boli nepríjemní. Tiež sme zistili, že sú ešte na svete aj milí, dobrí ľudia, ktorí keď môžu, tak pomôžu.

Nakoniec sme spočítali vyzbierané peniaze a boli sme na seba hrdí, že sa nám podarilo toľko nazbierať pre dobrú vec. Odchádzali sme s dobrým pocitom, že sme takýmto jednoduchým spôsobom mohli pomôcť a plní odhodlania pokračovať v pomáhaní i naďalej.

Barbora Kališová, Monika Minichová, Romana Antolová, Bronislava Jacolová z II.F triedy

1. 10. 2015

Školská psychologička

Bude prítomná:

 • v uvedenú stredu od 10,00 - 16,00 hod. (t. j. 7. 10., 4. 11., 2. 12., 13. 1., 10. 2., 9. 3., 6. 4., 4. 5., 1. 6.)
 • počas klasifikačnej porady od 12,00 - 17,00 hod. (t. j. 9. 11., 26. 1., 11. 4., 23. 6.)
 • počas rodičovského združenia od 15,00 - 18,00 hod. (t. j. 22. 10., 10. 12., 7. 4.)
 • podľa potreby. Žiaci aj rodičia ju môžu kontaktovať na e-mailovej adrese klacanz@gmail.com alebo telefonicky na tel. čísle školy 046/5423367 (nechať odkaz u p. tajomníčky)
 • ďalšie termíny

1. 10. 2015

Prijatie u prezidenta SR Andreja Kisku

Dňa 23. septembra 2015 sa u prezidenta SR Andreja Kisku uskutočnilo prijatie najúspešnejších študentov a ich pedagógov v programoch neziskovej organizácie Junior Achievement Slovensko, n. o., ktoré poskytujú mladým ľuďom základy podnikateľského a finančného vzdelávania. Ide o programy Aplikovaná ekonómia, Podnikanie v cestovnom ruchu, Viac ako peniaze, Etika v podnikaní.

Do programu Aplikovaná ekonómia je zapojená aj naša škola. V rámci neho mali študenti možnosť získať medzinárodný certifikát podnikateľských zručností Entrepreneurial Skills Pass. Študent IV.A Juraj Šimko splnil všetky podmienky pre tento certifikát, bol úspešný aj v záverečnej skúške, preto sa spolu s vyučujúcou PhDr. Monikou Sivákovou zúčastnil prijatia u prezidenta republiky.

Pán prezident sa prítomným prihovoril, pričom zdôraznil: „Od školstva závisí budúcnosť našej krajiny. Jedna z vecí, ktoré nám chýbajú, je lepšie prepojenie s praxou. Som veľmi rád, že existujú aktivity ako tieto, kde majú študenti možnosť vyskúšať si prax.“ (tlačová správa kancelárie prezidenta republiky)

Po slávnostnom úvode nasledovala neformálna diskusia, pán prezident sa zaujímal o aktivity, ktorým sa študenti venovali a dosiahli v nich pozoruhodné výsledky. Pevne veríme, že Slovensko i naša škola bude mať aj v budúcnosti úspešných mladých ľudí, ktorí svoj talent budú rozvíjať a pripravovať sa na svoju budúcu kariéru.

PhDr. Monika Siváková

18. 9. 2015

Obchodná verejná súťaž - automaty

Gymnázium Vavrinca Benedikta Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza vyhlasuje výsledky obchodnej verejnej súťaže na podávanie návrhov na uzatvorenie nájomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov na umiestnenie a prevádzkovanie nápojových automatov a automatu na cukrovinky.

Vyhodnotenie predložených súťažných návrhov sa uskutočnilo dňa 3. 9. 2015. Doručených bolo p䝻 súťažných návrhov. Komisia jeden súťažný návrh vylúčila - neboli splnené všetky podmienky obchodnej verejnej súťaže.

Následne sa v súlade s podmienkami OVS dňa 16. 9. 2015 uskutočnila elektronická aukcia, v ktorej súťažili štyria záujemcovia. V흻azom sa stal záujemca: SLOVACHEM PLUS s.r.o.

3. 9. 2015

Oznam

Oznam pre stravníkov

25. 8. 2015

Inštruktáž k sociálnym štipendiám

Najúspešnejšia škola TSK

Naša škola je už 8. krát najúspešnejšia škola v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja. Získala 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v predmetových a vedomostných súťažiach aj 1. miesto v celkovom hodnotení stredných škôl v športových súťažiach.

PREDMETOVÉ KOMISIE

 • PK slovenského jazyka a literatúry
 • PK anglického jazyka
 • PK nemeckého a ruského jazyka
 • PK románskych jazykov
 • PK dejepisu
 • PK občianskej náuky
 • PK matematiky
 • PK informatiky
 • PK fyziky
 • PK chémie
 • PK biológie
 • PK geografie
 • PK telesnej a športovej výchovy
 • PK psychológie
 • PK umenia a kultúry

Vyhlásenie o prístupnosti | Správca obsahu a technický prevádzkovateľ

© Gymnázium V. B. Nedožerského Prievidza